Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
Македонски Телеком АД Скопје Други услуги / Република Македонија / 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Јавна радиокомуникациска мрежа / Република Македонија Сопствена 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација / Република Македонија / 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Сателит / Република Македонија Сопствена 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на телевизиски програмски сервиси Република Македонија / 2008-11-17
ГЛОБАЛ-КОМУНИКАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Јавна радиокомуникациска мрежа / Радовиш Сопствена 2010-10-01
ГЛОБАЛ-КОМУНИКАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Радовиш / 2010-10-01
ГЛОБАЛ-КОМУНИКАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства Радовиш / 2011-04-01
Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип Други услуги / Република Македонија / 2014-04-09
Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип Јавна радиокомуникациска мрежа / Република Македонија Сопствена 2014-04-09
ИТВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Други услуги / Граничен премин Деве Баир-Крива Паланка-Куманово-Скопје / 2014-04-14
Прикажувам 1 - 10 од 600 резултати
Страница 1 од 60 Следна Последна