Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
ГРЕЕН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ДОО Прилеп Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Р.Македонија / 2020-04-01
ГРЕЕН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ДОО Прилеп Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина >= 30 Mbps) Р.Македонија / 2020-04-01
ГРЕЕН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ДОО Прилеп Јавно достапни телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа / Р.Македонија / 2020-04-01
РАДИОТЕК ДООЕЛ Скопје Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства Скопски регион / 2019-09-16
ТРИ-ИНВЕСТ ДОО Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Изнајмени линии Р.Македонија / 2019-10-21
ДАТАКОМ ЈВ ДООЕЛ Скопје Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Р.Македонија / 2019-10-15
РАДИОТЕК ДООЕЛ Скопје Јавна радиокомуникациска мрежа / Скопски регион Сопствена 2019-09-16
ТРИ-ИНВЕСТ ДОО Јавна кабелска мрежа / Р.Македонија Сопствена 2019-10-21
ДАТАКОМ ЈВ ДООЕЛ Скопје Јавна радиокомуникациска мрежа / Р.Македонија Сопствена 2019-10-10
СУРФФРИ ДООЕЛ с.Ранковце Ранковце Јавна кабелска мрежа / Р.Македонија Сопствена 2019-11-10
ГРЕЕН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ДОО Прилеп Јавна радиокомуникациска мрежа / Р.Македонија Изнајмена 2020-04-01
Прикажувам 491 - 500 од 505 резултати