Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
КОГЕНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Република Македонија / 2011-08-15
КОГЕНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Јавна кабелска мрежа / Република Македонија Изнајмена 2011-08-15
СПАЈДЕР-НЕТ ДООЕЛ Гевгелија Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Гевгелија и Богданци / 2008-02-25
СПАЈДЕР-НЕТ ДООЕЛ Гевгелија Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства Гевгелија и Богданци / 2008-02-25
СПАЈДЕР-НЕТ ДООЕЛ Гевгелија Јавна кабелска мрежа / Гевгелија и Богданци Сопствена 2008-02-25
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ Скопје Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства Коридор 10 и Коридор 8 / 2008-11-17
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ Скопје Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Изнајмени линии Коридор 10 и Коридор 8 / 2010-10-15
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ Скопје Јавна кабелска мрежа / Коридор 10 и коридор 8 Сопствена 2008-07-07
ГЛОБАЛ-НЕТ КТВ ДООЕЛ Крушево Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства Град Крушево / 2008-12-10
ГЛОБАЛ-НЕТ КТВ ДООЕЛ Крушево Јавна кабелска мрежа / Град Крушево Сопствена 2006-08-01
Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип Јавна радиокомуникациска мрежа / Република Македонија Сопствена 2014-04-09
Прикажувам 11 - 20 од 505 резултати