Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
Македонски Телеком АД Скопје Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на телевизиски програмски сервиси Република Македонија / 2008-11-17
Македонски Телеком АД Скопје Јавна кабелска мрежа / Република Македонија Сопствена 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Република Македонија / 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства Република Македонија / 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Услуги за пренос на податоци Тесно-појасен пристап на интернет (битска брзина < 256 kbit/s) Република Македонија / 2000-12-21
КАБЕЛ ДОО Струмица Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) општина Валандово / 2010-01-15
КАБЕЛ ДОО Струмица Јавна кабелска мрежа / општина Валандово Сопствена 2006-07-01
КАБЕЛ ДОО Струмица Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства општина Валандово / 2011-02-01
КАБЕЛ ДОО Струмица Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на телевизиски програмски сервиси општина Валандово / 2006-07-01
СКРЕМБЛ ДООЕЛ Ново Село, Струмица Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на телевизиски програмски сервиси општина Ново Село / 2006-07-27
СКРЕМБЛ ДООЕЛ Ново Село, Струмица Јавна кабелска мрежа / општина Ново Село Сопствена 2006-07-27
Прикажувам 11 - 20 од 600 резултати