Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
НЕТ-КАБЕЛ ДООЕЛ Струмица Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Изнајмени линии Република Македонија / 2012-10-01
Македонски Телеком АД Скопје Меѓуоператорски услуги за пренос или рутирање на национален и/или меѓународен сообраќај / Република Македонија / 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Изнајмени линии Република Македонија / 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Јавна радиокомуникациска мрежа / Република Македонија Сопствена 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на телевизиски програмски сервиси Република Македонија / 2008-11-17
Македонски Телеком АД Скопје Сателит / Република Македонија Сопствена 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Јавна кабелска мрежа / Република Македонија Сопствена 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Услуги за пренос на податоци Тесно-појасен пристап на интернет (битска брзина < 256 kbit/s) Република Македонија / 2000-12-21
Македонски Телеком АД Скопје Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација / Република Македонија / 2000-12-21
НЕТРА доо Скопје Услуги на давање јавна електронска комуникациска мрежа под наем Пристап до мрежни елементи и придружни средства град Скопје / 2005-12-05
НЕТРА доо Скопје Јавна радиокомуникациска мрежа / град Скопје Изнајмена 2005-12-05
Прикажувам 11 - 20 од 563 резултати