Нотифицирани субјектиЛиста на нотифицирани субјекти
Оператор Мрежа/Услуга Тип на услуга Географско подрачје Вид на мрежа Датум на услугата Краен датум
Македонски Телеком АД Скопје Други услуги / Република Македонија / 2000-12-21
ИТВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Други услуги / Граничен премин Деве Баир-Крива Паланка-Куманово-Скопје / 2014-04-14
Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип Други услуги / Република Македонија / 2014-04-09
ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО експорт импорт Тетово Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) општина Тетово / 2007-10-18
ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО експорт импорт Тетово Јавна кабелска мрежа / општина Тетово Сопствена 2007-10-18
ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО експорт импорт Тетово Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на телевизиски програмски сервиси општина Тетово / 2007-10-18
ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО експорт импорт Тетово Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на радио програмски сервиси општина Тетово / 2007-10-18
ТРЕНД КОМ ДООЕЛ Штип Услуги за пренос на податоци Широко-појасен пристап на интернет (битска брзина помеѓу 256 kbit/s и 30 Mbps) Делчево и Македонска Каменица / 2011-04-01
ТРЕНД КОМ ДООЕЛ Штип Јавна радиокомуникациска мрежа / Делчево и Македонска Каменица Сопствена 2011-04-01
Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип Јавна радиокомуникациска мрежа / Република Македонија Сопствена 2014-04-09
КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица Услуги поврзани со радиодифузија Реемитување на радио програмски сервиси Република Македонија / 2006-07-01
Прикажувам 1 - 10 од 532 резултати
Страница 1 од 54 Следна Последна