ФУНКЦИИ НА ЕТИ
Минимални податоци

Минималните податоци опфаќаат:
пЂ­ податоци за видот,
пЂ­ основните технички карактеристики
пЂ­ хоризонталната и вертикалната поставеност на подземните и надземните инфраструктурни објекти и придружната инсталација,
пЂ­ податоци за субјектите кои управуваат со истите

Обезбедување на минимални податоци

Минималните податоци Агенцијата ги обезбедува на начин утврден во Законот за катастар на недвижности, како и од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје

Информации од ЕТИ

Оператор преку пристап до единствената информациска точка може да добие и информации за начинот и условите за добивање на одобрение за градење, согласно со закон, за што Агенцијата соработува со министерството надлежно за градење

ЗА НАС

Нашата мисија е да создадеме поволни услови за ефективна и одржлива конкуренција на пазарот на електронските комуникации за да им служи на интересите на корисниците, стопанството и индустријата за комнуникации, преку ефективна, транспарентна, соодветна и проактивна примена на регулаторните алатки.

Повеќе

apps list